هرچه جستجو کردم زیر و رو کردم خدایا ما امروز پرواز بوشهر در مشهد ملا نداشتیم چه برسد به اینکه نقص فنی هم خورده باشه !!!

خبر برای یک روز پیش هست . سپاس