پی سی تی

دانلود رساله معماری بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

۴ شهریور ۱۳۹۶

فهرست
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

فصل اول: مقدمات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۱- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۲- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۳-ﭘیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۴-ﭘیش فرض ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۵- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۶- ضرورت و اهمیت ﭘژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۷-روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۸-محدوده پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

فصل دوم: مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

بخش اول: مجتمع زیستی
۲-۱- ۱-معرفی مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۱- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی…………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱-۳- مجتمع های مسکونی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
بخش دوم : عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی
۲-۲-۱- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۲- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۳- عرصه عمومی و میان فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۴- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی…………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۵- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۶- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی……………………………………………………………………………………….۴۸

بخش سوم: عوامل محیطی در مجتمع
۲-۳-۱- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۳-۲- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی…………………………………………………………………………………….۶۲
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

فصل سوم: نمونه های موردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۱- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-۲- نمونه های بررسی شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

فصل چهارم: شناخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۱- شناخت عوامل اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۲- میزان جذب انرژی سطوح…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۳- نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۴- کاربری و عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۵- ارتفاع و مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۶- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها……………………………………………………………………………………………………………۹۳
۴-۷- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۸- رعایت حقوق همسایگی و همجواری………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

فصل پنجم: سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی………………………………………………………………
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۵-۱-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۲-بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ……………………………………………………………………………………۱۰۲
۵-۳-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………….۱۰۳
۵-۴- ملاحظات طرح سازه ای جهت طراحی سازه مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۵-۵- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۵-۶- کلیات طراحی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۵-۷- سیستم سازه پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۸- محاسن ساخت مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

فصل ششم: طراحی مجتمع زیستی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۶-۱-موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۶-۲- ملزومات طراحی مجتمع زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۶-۳-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۶-۴-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
۶-۵-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

چکیده
رویکرد های جدید طراحی مجتمع های زیستی متکی به الگوهای جامع بین رشته ای است، که به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده اند. از سوی دیگر، مشکلات زندگی شهرهای بزرگ استفاده از مجموعه های متراکم را اجتناب ناﭘذیر ساخته است. توجه به عوامل انسانی و محیطی مؤثر در برنامه ریزی و طراحی می تواند کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی را ارتقاء بخشد. پرسش اصلی چگونگی ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی است، بر این اساس عوامل انسانی و بستر محیطی مؤثر برارتقاء کیفیت زیست در مجموعه های مسکونی بررسی شده اند. فصل اول شامل کلیات مراحل پژوهش، هدف اصلی با عنوان ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی- محیطی و چهارچوب کلی پژوهش است. فصل دوم در برگیرنده مفاهیم بنیادی پژوهش مشتمل بر سه بخش عمده است، بخش اول تعریف مجتمع زیستی، بخش دوم مفهوم کلی الزام توجه به مسائل اجتماعی، با توجه به نیازهای فردی و جمعی ساکنان در جهت ارتقاء تعامل اجتماعی است و در بخش سوم عوامل محیطی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی ذکر می شود. فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته تا عوامل مثبت و منفی هریک تحلیل شده و به کارگرفته شوند، فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در آن شناخت بستر طرح و نیازهای کالبدی پرداخته می شود. فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، از این طریق به بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل مؤثر بر طراحی در راستای سوال اصلی پژوهش می پردازیم. فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد، با استفاده از عوامل ذکر شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع مورد استفاده ذکر شده است.
این تحقیق نشان می دهد مجتمع ها ی مسکونی می توانند در شرایط مناسب جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. مجتمع ها علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری ها جهت عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرارگیرندو از آنها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود، زیرا جامعه امروزی همراه با رشد سریع شهرنشینی، تأثیر پذیری روابط درونی و بیرونی خانوار را دگرگون کرده، خواست ها و نیاز های خانوار را با شرایط متحول جامعه هدایت می کند. امروزه، فضاهای سکونتی و کارکردهای محدود خانوار باید با شرایط و امکانات قابل دسترسی انطباق یابد. به عبارت دیگر تأمین نیازها از امکانات تبعیت می کند.
کلید واژه ها:
مجتمع زیستی،اکولوژی، عوامل انسانی، تعاملات اجتماعی ،تعلق خاطر، دسترسی، صرفه جویی در انرژی

مقدمه
طراحی و اجرای هماهنگ مجموعه های مسکونی در شهرها ی ﭘر جمعیت اهمیت خلاقیت و مهارتهای حرفه ای طراحان معمار، طراحان شهری و طراحان محیط و منظر را افزایش داده است. روابط کارفرما و سفارش دهنده مسکن از یک سو و طراح و سازنده آن از سوی دیگر که در جوامع سنتی گذشته به گونه ای روشن، ساده و مستقیم بوده است در شهر های ﭘر جمعیت به روابطی ﭘیچیده تبدیل شده است. از یک سو جدایی میان کارفرمای سفارش دهنده یا سرمایه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعی از مسکن و مجموعه های مسکونی، و از سوی دیگر گستردگی روابط میان برنامه ریزان، طراحان و مجریان مجموعه ها از دلایل ایجاد این روابطﭘیچیده هستند.
با بوجود آمدن این ﭘیچیدگی ها، تشخیص نیازهای روزمره استفاده کنندگان از مسکن و تأمین آن به سهولت گذشته نمی باشد. در این خصوص تنها اتکا به تحقیق سامان یافته و دست یافتن به نیازهای قابل تعمیم جمعیت های مورد نظر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات طراحی مجموعه ها باشد. در طراحی مجموعه هایی که ساکنان آینده آنها مشخص نیستند معمولاً مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین کننده نیازهای ساکنین آینده است. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی و محیطی می تواند منجر به طراحی محیط های مسکونی شود که وقوع رفتارهای در خور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید.
در اینﭘایان نامه منظور از مجموعه های مسکونی، مجموعه هایی است که تحت عناوین مختلف از جمله مسکن اجتماعی، به گونه ای یکجا و همزمان در شهر های ﭘرجمعیت ایران از جمله تهران برنامه ریزی، طراحی و اجرا می شوند. در این گونه مجموعه ها معمولاً مالکیت بخشی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی مشاع بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعی است. مقیاس این مجموعه ها معمولاً بسیار متفاوت و از چند واحد مسکونی(مانند ساختمانهایی که به صورت تجمیع شده در یک قطعه تفکیکی ساخته می شوند)، تا ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی(مانند مجموعه هایی چون آ.اس. ﭘ .یا مجموعه مسکونی ستارخان) و حتی مجموعه های بزرگی که به صورت ناحیه ای از شهر درآمده اند(مانند شهرک اکباتان) متغیر است.

این فایل به صورت word شامل ۱۳۰ اسلاید میباشد.

دانلود مستقیم از سایت پی سی تی: