پی سی تی

استفاده پست سوییس از پهپاد

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

پست سوییس برای جابجایی نمونه های آزمایشگاهی میان دو مرکز بیمارستانی این کشور
از این پهپاد استفاده می کند.
این پرنده توانایی بردن یک بار ۲ کیلویی تا فاصله بیست کیلومتر را دارد.
قطر آن ۸۰ سانتیمتر است و با سرعت ۱۰ متر بر ثانیه پرواز می کند.